การมีส่วนร่วมของประชาชน

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว

(ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

การมีส่วนร่วมของประชาชน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้ความสำคัญในการดำเนินงานกิจกรรมให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการและแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ตามขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้การพัฒนาโครงการมีความเหมาะสม รอบคอบ            และครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

 • การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ
 • การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)
 • การประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 • การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาโครงการ)


     1.   การพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน

bpr-02
bpr-01
bpr-04
bpr-03

Previous
Next

     2.   ปฐมนิเทศโครงการ

pp1-01
pp1-02
pp1-03
pp1-04
pp1-05
pp1-06
pp1-07
pp1-08
pp1-09
pp1-10
pp1-11
pp1-12
pp1-13
pp1-14
pp1-15
pp1-16
pp1-17
pp1-18
pp1-19
pp1-20

Previous
Next

     3. กลุ่มย่อยครั้งที่ 1

 • กลุ่มที่ 1
pp2-1-01
pp2-1-02
pp2-1-03
pp2-1-05
pp2-1-06
pp2-1-08
pp2-1-09
pp2-1-10
pp2-1-11
pp2-1-12

Previous
Next

 • กลุ่มที่ 2
pp2-2-01
pp2-2-02
pp2-2-03
pp2-2-04
pp2-2-05
pp2-2-06
pp2-2-08
pp2-2-09
pp2-2-10
pp2-2-11
pp2-2-12

Previous
Next

 • กลุ่มที่ 3
pp2-3-01
pp2-3-02
pp2-3-03
pp2-3-04
pp2-3-05
pp2-3-06
pp2-3-07
pp2-3-08
pp2-3-09
pp2-3-10
pp2-3-11
pp2-3-12

Previous
Next

 • กลุ่มที่ 4
pp2-4-01
pp2-4-02
pp2-4-03
pp2-4-04
pp2-4-05
pp2-4-06
pp2-4-07
pp2-4-08
pp2-4-09
pp2-4-10
pp2-4-11
pp2-4-12

Previous
Next

     4. กลุ่มย่อยครั้งที่ 2

 • กลุ่มที่ 1
pp22-1-01
pp22-1-02
pp22-1-03
pp22-1-05
pp22-1-06
pp22-1-07
pp22-1-08

Previous
Next

 • กลุ่มที่ 2
pp22-2-01
pp22-2-02
pp22-2-03
pp22-2-04
pp22-2-05
pp22-2-06
pp22-2-07
pp22-2-08

Previous
Next

 • กลุ่มที่ 3
pp22-3-01
pp22-3-02
pp22-3-03
pp22-3-04
pp22-3-05
pp22-3-06
pp22-3-07
pp22-3-08

Previous
Next

 • กลุ่มที่ 4
pp22-4-01
pp22-4-02
pp22-4-03
pp22-4-04
pp22-4-05
pp22-4-06
pp22-4-07
pp22-4-08

Previous
Next

     5. ปัจฉิมนิเทศโครงการ

pp3-01
pp3-02
pp3-03
pp3-04
pp3-05
pp3-06
pp3-07
pp3-08
pp3-09
pp3-10
pp3-11
pp3-12
pp3-13
pp3-14
pp3-15

Previous
Next

Loading