ดาวน์โหลดเอกสาร

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว

(ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

 


>> เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)


>> ประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)


>> เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1


>> เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2


>> ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ)


>> เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ)


>> เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อผลการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสม


>> สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อผลการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสม สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)


>> เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 1


>> บอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 1


>> ประกาศสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1


>> ประกาศสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2


>> เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 2


>> บอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 2


>> บอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ

Loading