เกี่ยวกับเรา

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว

(ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)


เหตุผลและความเป็นมาของโครงการ

               จังหวัดนครราชสีมาได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมหานครแห่งภาคอีสาน และเป็นศูนย์กลางการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนา เมืองต้นแบบอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ที่เป็นการสร้างเมืองให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน สิ่งที่ตามมาคือการกระจุกตัวของ ประชากร ทั้งประชากรดั้งเดิม ประชากรจากพื้นที่อื่น ๆ ที่เข้ามาประกอบอาชีพด้านการค้า การบริการ การรับจ้างในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมากเป็นพิเศษในช่วงเทศกาล ปัจจุบัน สภาพการจราจรในเขตเมืองของจังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาความแออัดคับคั่ง การเดินทางมีความล่าช้าในชั่วโมง เร่งด่วน และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ก่อเกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเมืองต้น แบบอัจฉริยะของชาวโคราชอีกด้วย การจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาความแออัดคับคั่งของการจราจรในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นการ รองรับการเจริญเติบโตของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับ อนุภูมิภาค เอื้อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหมาย รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

 

               ปัจจุบัน สภาพการจราจรในเขตเมืองของจังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาความแออัดคับคั่ง การเดินทางมีความล่าช้าในชั่วโมง เร่งด่วน และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ก่อเกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเมืองต้น แบบอัจฉริยะของชาวโคราชอีกด้วย

               การจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาความแออัดคับคั่งของการจราจรในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นการ รองรับการเจริญเติบโตของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับ อนุภูมิภาค เอื้อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหมาย รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

 

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มอบหมาย ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทำการศึกษาและวิเคราะห์

  • การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความต้องการเดินทาง
  • การจัดระบบการจราจรจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความต้องการเดินทาง
  • การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ แผนแม่บทการจัดระบบการจราจร และแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความต้องการ     เดินทาง
  • การจัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะหลักจังหวัดนครราชสีมา

 

               และดำเนินการศึกษารูปแบบระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม โดยเชื่อมโยง โครงข่ายกับระบบขนส่งขนาดรอง รถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หลังจากที่ สนข. ได้ทำการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัด นครราชสีมาแล้วเสร็จ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการศึกษาดังกล่าว และมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP โดยเส้นทางรถไฟฟ้า สายสีเขียวช่วงตลาดเซฟวันถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ มีความสำคัญลำดับที่ 1

Loading